Becsület

„Azkik az testi gyönörösségeket kévánják, és az ű lelköket éhhel hagyják meghalnia, ezök hasonlatosak az egy embörhöz, ki mikoron futna az unikornis vad előtt, hogy űtűle meg ne marattatnék, egy nagy verömbe el-béesék…”

(A verembe esett ember. Kazinczy-kódex)

 

– Én is csak ember vagyok! – üvöltötötte az atya. Kísértetiesen kúszott végig a visszhang a katakombákban; de a holtak nem illették válasszal; sem rosszallással, sem megnyugtató helyesléssel. Egyedül volt, teljes magányban, már az Úr sem válaszolt, ez a hallgatás, ez a fülsiketítő csend rosszabb volt bármilyen szidalomnál.

Rekedt zokogás, légszomj és keserű könnyek bugyborékoló hangjai futkostak a folyosókon, nem lelve vigasztalójukat. Egy nő, egy asszony gyászolta becsületét, a fájdalomtól meghajlott háttal, remegő kézzel húzta össze magán megtépett rongyait, meggyalázott testének menedék. Mi lesz most? A menny leszakadt és aláhullt a pokolba, nincs többé megváltás, nincs már többé semmi, csak keserűség és árulás!

Megkondult a templom harangja, messze kiáltott a hajnali álmos csendben, valahol egy kutya felvonított, varjak repültek át az égen, galambok rebbentek el ijedten.

***

Fájt, hogy nem szeretik viszont, hogy nem adják önként, hogy el kell venni azt, amire szüksége van, amire úgy vágyik. Az atya elveszett lélekként bolyongott a templomban; egykor az otthona volt, most sehol sem lelte benne a helyét.

Mindenét feláldozta, mindenét odaadta, és nem kell, senkinek. Gyakran megfordult a kéjhölgyek éjfekete bódéiban. Olyankor hosszú köpenyébe burkolózott, kámzsáját mélyen az arcába húzta. Pillanatnyi öröm, szomjoltás, de mit ér, ha fizetségért adják. Nem volt mögötte érzelem, nem volt mögötte vonzalom, lélek nélküli testek. Odaadása önzésbe fordult át. Gyakran elfújta a remegő gyertyalángot, látni sem bírta a kötelességből vonagló testeket, és maga elé idézte az asszonyt, akit szeretett, akit magának akart.

Az asszony minden istentiszteleten az első sorban ült, csillogó szemekkel itta magába a pap minden egyes szavát, az atya ilyenkor látni vélte az asszony körül a glóriát, gyönyörű volt, smaragd szemei, meggyvörös ajkai, rózsás arca, és a rajongása. De ez a rajongás csak az atya szavainak szólt, a szent hitnek, magának Istennek. Ezt akkor még nem vette észre. Kívánta, magának akarta ezt a nőt, örökre. Álmatlan éjszakákon vitatkozott Jézussal, Istennel, elátkozta őket, majd zokogva könyörgött a kegyelmükért. Amikor nem bírt vágyával, az éji hölgyeknél tett látogatásai után hű korbácsával emlékeztette magát élete végéig vállalt esküjére. Nem csak a testi vágy gyötörte, nem csak egy érintésre vágyott. Hát megkaphatja az ember azt a szeretet Istentől, amire valójában embertársától vágyik?

Mindenét feláldozta a népe hitéért. Odaadta a lelkét, és odaadta a testét is, mindenét, az életét. Papként súlyos kötelezettségeket vállalt, hosszú, fárasztó ideig cipelte az önként magára vett terheket. Ám nyája hálátlan volt, nem volt neki elég annyi idő után az egyszerű „köszönjük, Pásztor”, és nem volt elég a családi asztalokról néhanapján féltetett, magányosan elfogyasztott keserű kóstoló. Már nem volt elég a szajhák öle sem, többet akart.

A húsvéti mise után történt. Az asszony nem jött el az imára. Az atya kétségbeesett, hangja remegett a keserűségtől és a csalódottságtól, mindvégig, míg szónokolt. Az istentisztelet végén dühösen csapta be a Bibliát, porzottak lapjai, gerince meghasadt. Az atya remegő kézzel nyomta le a pulpitus mögötti ajtó kilincsét, zokogva rogyott le a szobácska bíborvörös székére. Alig eszmélt fel, halk kopogás hallatszott. Az asszony feloldozásért érkezett, amiért elmulasztotta a misét – beteg gyermekét ápolta otthon, ám az atya belé fojtotta a szót. Könnyeit fuldokolva nyelve magához húzta a nőt. Végre. Hát eljött hozzá.

***

Az atya a harangtoronyban találta magát, feleszmélt keserű kábulatából, a hajnali szürkületben búcsúzóul megkócolta haját az utolsó esti szellő. Még egy lépés az öröklétbe, a kárhozatba, mindegy, csak legyen vége.

Reklámok